REVIEW: Should you watch 'You'?

REVIEW: Should you watch 'You'?